תנאי שימוש

תנאי שימוש                    

תקנון השימוש באתר EASY TEST ושימוש בתוכנת הבחינות
להלן: 'תקנון תנאי השימוש'
 
האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 
א. משמעות תקנון 'תנאי השימוש'

 1. תקנון 'תנאי השימוש' כמו גם 'הסכם רכישת המינוי', הינם בבחינת הסכמים משפטיים מחייבים בין המשתמש לבין מפעילת אתר EASY TEST (להלן: 'מפעילת האתר').
 2. תקנון 'תנאי השימוש' מהווה, ביחד עם הסכם רכישת המינוי, את מכלול ההסכם בין  מפעילת האתר לבינך. תקנון זה, ביחד עם 'הסכם רכישת המינוי' ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין מפעילת האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 3. השימוש באתר, כמו גם השימוש בתוכנת הבחינות והאימון בבחינות, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ורק בהסתמך על הסכמת המשתמש לתנאי תקנון'תנאי השימוש', כמו גם 'הסכם רכישת המינוי', מסכימה חברת מפעילת האתר לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר ובתנאיו.
 4. אר.אי.בי.איי- איגוד המתווכים ממליצה בכל לשון כי תקרא את שני המסמכים: תקנון השימוש באתר BEREALTOR ו-'הסכם רכישת מינוי' בעיון רב, שכן הסכמתך להלן והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ומהווה קיבול של ההסכמים. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר גם יחד.
 5. אם אינך מסכים למפורט בתקנון 'תנאי השימוש' או ב'הסכם רכישת המינוי' הינך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר, לרבות בשאלות ובתוכנת השאלונים.

 
ב. הרישום לאתר

 1. הרישום לאתר כפוף להסכמה לתקנון 'תנאי השימוש' כמו גם' הסכם רכישת המינוי',

 
ג. השימוש באתר

 1. השימוש באתר ייעשה אך ורק בהתאם לתקנון תנאי השימוש. כל שימוש החורג מהשימוש המותר באתר ו/או המנוגד לתקנון זה מהווה הפרה יסודית של הסכמי ההתקשרות שבין חברת מפעילת האתר לבין המשתמש ומפעילת האתר תהיה זכאית להפסיק ללא התראה את השימוש באתר ו/או בתכניו למשתמש שפעל כאמור.
 2. המשתמש מסכים בזה מפורשות כי השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. על המשתמש לבדוק כי השימוש באתר ותכניו מתאימים לו ולצרכיו וכי התכנית, השאלות, התשובות והתוכן שבאתר עונים על צרכיו ועל דרישותיו.
 3. מפעילת האתר מבקשת בזאת כי משתמש שאינו מקבל את תנאי תקנון זה או שהתכנים באתר אינם לרוחו או שאינו שבע רצון מרמתו המקצועית של האתר, מרמת השאלות, מתוכנת השאלונים או כל תוכן או טכנולוגיה שבאתר  -  יחדל מלעשות שימוש באתר, ייתנתק מהאתר ויודיע על כך למפעילת האתר.
 4. השימוש במערכת הוא עד מעבר בחינה בהצלחה, במידה ומשתמש לא עבר יש להמציא אישור וניתן לקבל שימוש חוזר עד מעבר בחינה בהצלחה.

 
ד. שימושים אסורים

 1. האתר, השאלות ותוכנת השאלונים מיועדים לשימוש פרטי יחידני. אסור כל שימוש מסחרי באתר.
 2. על המשתמש באתר נאסר לעשות שימוש בתוכנות מחשב המיועדות לאסוף או להעתיק מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות BotsאוCrawlers.
 3. על המשתמש באתר נאסר לעשות מניפולציה של כתובות ה-URL המתייחסות לאתר במטרה להגיע לדפים פנימיים, אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
 4. על המשתמש באתר נאסר להעלות תוכן או לבצע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכויות קניין רוחני או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
 5. על המשתמש באתר נאסר לעשות כל פעולה שיש בה משום העתקה או התערבות בקוד האתר, בקוד תוכנת השאלונים או כל פעולה שהזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים.
 6. נאסר על כל משתמש ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים כוזבים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.
 7. נאסר על כל משתמש ליצור חשבון עבור אדם אחר, בין שאדם אחר זה נוכח בעת פתיחת החשבון וביו אם לאו.

 
ה. אחריות לתכני האתר והתאמתו לצורכי המשתמש.

 1. האתר משמש כסימולציה כללית של מבחני רשם המתווכים ואינו מהווה או מתיימר להוות התאמה מלאה או חלקית למבחני הלשכה או למבחן ספציפי זה או אחר של רשם המתווכים ובמיוחד אין האתר והשאלות שבו מתיימרים לחזות או להתאים או לצפות את השאלות שיופיעו בעתיד במבחני רשם המתווכים.
 2. השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש ואינו בא במקום או מהווה תחליף כלשהו ללימוד עצמי או אחר של המשתמש לבחינות רשם המתווכים.
 3. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא, טרם השימוש בשירותי האתר, כי שירותים אלו, כמו גם התכנים והשאלות באתר, מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 4. מפעילת האתר אינה מתחייבת לגבי נכונות החומר המופיע באתר ו/או לגבי התאמתו או אי התאמתו למבחן זה או אחר. במיוחד מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנכונות השאלות המופיעות באתר, להיותן תואמות במדויק או זהות לשאלות שהופיעו בבחינות רשם המתווכים וכן להיות התשובות הנתונות באתר התשובות הנכונות או הנכונות ביותר לשאלות אלו. בנוסף, מוזהר המשתמש כי מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל השאלות שהופיעו במבחני רשם המתווכים בשנים האחרונות או בכל השנים שהן יופיעו באתר או שכל השאלות המופיעות באתר מקורן רק בשאלות שהופיעו בבחינות רשם המתווכים.
 5. האתר בכללותו, כולל כל המידע והשאלות המופיעים בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר - מועמד לרשות המשתמש כמות שהוא ("as is"). אין מפעילת האתר מביעה כל עמדה ואין היא אחראית במפורש או במשתמע, לגבי (1) המידע והחומר המצוי באתר; (2) לגבי נכונות החומר, המידע, השאלות והתשובות שבאתר; (3)  לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב ההיחשפות או השימוש באתר, כמו גם לגבי כל נזק העלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה או בכל אמצעי טכני ואחר המפעיל את האתר או את הגישה לאתר.

 
ו. הפסקת שירותי האתר או שינוי תכניו

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
 2. מפעילת האתר אינה מתחייבת שמידע או שאלות או תשובות אשר נמצאו באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם בו גם בהמשך. מפעילת האתר רשאית להפסיק ו/או למחוק, להוסיף, לערוך ולשנות בכל עת, וללא כל הודעה מראש, מידע ו/או תוכן ו/או שאלות ו/או תשובות כלשהם המופיעים באתר, כולם או מקצתם. מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, המראה, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. מובהר כי שינויים באתר ו/או בתכניו המתבצעים לצורכי התאמתו הטכנולוגית או שינוי תכניו ייתכן ויהיו כרוכים בתקלות ו/או בהפסקת השירות, בין במהלך שימוש באתר ובין שלא והמשתמש מוזהר מראש כי הפסקה או שימוש כאמור עלולים להתרחש ועליו לקחת אפשרות זו בחשבון בבואו לעשות שימוש באתר.

 
ז. תכני האתר והתאמתו לצורכי המשתמש – היעדר אחריות

 1. השירות בשאלות כמו גם בתוכנת הבחינות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is). היות והשאלות מבוססות על שאלות לשכת עורכי הדין ו/או שאלות שנכתבו תוך התייחסות למבחני רשם המתווכים, מפעילת האתר אינה אחראית לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג לרבות השאלות והפתרונות להן. המשתמש יישא באחריות לדרך השימוש במידע ובשאלות שבאתר. מפעילת האתר, לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ובשאלות שבו כמו גם תוכנת השאלות, והשימוש בחומר המופיע באתר הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש בו.
 2. בכל מקרה מובהר במפורש כי אין מפעילת האתר כמו גם התוכן שבו מעניקים למשתמש הדרכה או ייעוץ בהקשר לבחינות רשם המתווכים ומובהר במפורש כי הגוף האחראי היחיד על הבחינות, הרכבן, רמתן ותוכנן, הינה רשם המתווכים בישראל.
 3. על המשתמש לוודא את תאימות האתר והשאלות שבו לצרכיו. מפעילת האתר לא תישא באחריות מסוג כלשהו, מפורשת או מרומזת, ישירה או עקיפה, בקשר עם מתן השירות באתר, ובכלל זה אחריות לשאלות, לתשובות, לרמתן, לנכונותן, לזהותן עם שאלות שהופיעו במבחני רשם המתווכים, וליכולת התאמה למטרה מסוימת של השירות.
 4. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר ותכניו יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כן אין מפעילת האתר מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משימוש באתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו. מפעילת האתר איננה מתחייבת ולא תהיה אחראית לגבי תוצאות השימוש באתר ולמידת התאמתן לרמתו המקצועית או הלימודית של המשתמש. במיוחד מובהר כי אין בהצלחה כזו או אחרת, ברמה רגילה או גבוהה, במבחנים שבאתר, מהווים אינדיקציה כלשהי, או מדד כלשהו ליכולתו של המשתמש להצליח בבחינות רשם המתווכים או לפתור שאלות כלשהם. 
   

ח. פרטיות ושימוש בפרטי המשתמש

 1. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות הגולשים, לרבות פרטיהם, רשומות פעולותיהם באתר, תשובותיהם לשאלות שבאתר וכו' ובמסגרת זו נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ופעולותיו באתר.
  למרות האמור לעיל, אין ביכולתה של מפעילת האתר להבטיח בצורה מלאה כי כל הנתונים שפורטו לעיל יישמרו ומפעילת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים שייקרו למשתמש בשל חשיפת הפרטים והנתונים לעיל ועל המשתמש לקחת בחשבון בעת השימוש באתר את הסיכון בדליפת המידע.
 2. המשתמש מתחייב בזה להודיע למפעילת האתר על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו מיד עם גילוי חשד כאמור.
 3. כחלק מהליך השימוש באתר והשימוש בשאלות, נשמר באתר מידע על היסטוריית השימוש של המשתמש באתר, השאלות שנעשה בהם שימוש, התוצאות של מענה על השאלות וכיוצא בזה נתונים, המאפשרים למשתמש בקרה על הליך פתרון השאלות ועל היסטוריית התשובות. בנוסף, לצורכי האתר וניהולו, אוספת מפעילת האתר מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. האיסוף נעשה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים שונים לרבות בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של ההקלקות (Hits) באתר.
 4. מפעילת האתר לא תמסור, למעט אם תחויב בכך בצו שיפוטי, את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים כלשהם.
  הסכמה לתקנון זה משמעה הסכמה כי מפעילת האתר רשאית לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
  מוסכם כי יש לראות בהסכמה לתקנון זה הסכמה לפי סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 משום הסכמה מפורשת מראש של נמען למשלוח דבר פרסומת ו/או מסירת פרטים של נמען למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות ומובהר כי מפעילת האתר, המפרסם, מודיעה בזה למשתמש הנמען כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחתהדרכים האמורות בחוק.
 5. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להסיר את שמך מרשימת התפוצה כקבוע בחוק ע"י הקלקה על קישור הסרה הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 6. באתר יכול ותופענה פרסומות מסחריות כמו גם מידע מסחרי. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסומת והמידע המסחרי אשר יפורסמו באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מפעילת האתר אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותם.

 
ט. קניין רוחני

 1. כל חומר אשר יופיע באתר, ואשר אין לצדדים שלישיים זכויות קניין רוחני בו, הינו בבעלותה ומנכסיה של מפעילת האתר. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, הקלטות וידיאו, הקלטות קול, מצגים אודיו ויזואליים, כל טכנולוגיה ידועה ו/או שתילמד ותיושם בעתיד וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: /תכני האתר') - הינן קניינה הרוחני של מפעילת האתר ובבעלותה הבלעדית.
 2. נאסר במפורש על המשתמש באתר, בשאלות ובתוכנת השאלות, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש ובכתב.

 
י.  אחריות לנזקים

 1. מפעילת האתר לא תהא חייבת בגין כל נזק באשר הוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מן השימוש ו/או ההסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או עקב השימוש בשאלות ו/או בתשובות ו/או בציון שקיבל המשתמש בתוכנת השאלונים.
 2. מפעילת האתר לא תהיה חייבת ו/או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי רגיל או באופן מיוחד, או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש באתר, לרבות, אך ללא הגבלה, פיצויים על אובדן רווחים, זמן, הנאה, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר, אפילו אם נמסר למפעילת האתר על האפשרות של אובדן שכזה.
 3. השימוש באתר הינו למטרות אינדיקציה כללית בלבד ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע, השאלות והתשובות המופיעים באתר כמו גם השימוש בתוכנת השאלונים שבאתר. כאמור לעיל, מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

 
יא. הדין החל וסמכות שיפוט
על הסכם זה ועל כל הנובע ממנו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.